C64Music/MUSICIANS/U/Ukimenustah/Kyu_Kyu_Kyu_Nyah.sid [SID]

sid: PSID v2
songs: 1 default: 1
name: Kyu Kyu Kyu Nyah!
author: ukimenustah
copyright: 2012 ukimenustah
11110|110010011110|11110|11110