C64Music/MUSICIANS/T/Trugoy/Happy_Children.sid [SID]

sid: PSID v2
songs: 1 default: 1
name: Happy Children
author: Petar Kotevski (Trugoy)
copyright: 199?
11110|100010|11110|11110